వెహికల్ వాటర్ సర్విసింగ్:

ఫిలదెల్పియా  వాటర్  సర్విసింగ్ పాయింట్:

అన్ని రకాల వెహికల్స్ కి క్వాలిటీతో వాటర్ వాష్ చెయ్యబడును.

కోడూరు రోడ్ – అవనిగడ్డ

సంప్రదించుటకు  : Ch.మల్లి, 9912524995