స్వీట్ షాప్స్:

ఈశ్వర స్వీట్స్:

సర్వీసెస్: మా వద్ద అన్ని రకముల స్వీట్స్ మరుయు హాట్ ఐటమ్స్ లిభించును.

అడ్రస్: బస్ స్టాండ్ రోడ్,మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటలకు 

సంప్రదించుటకు: 9985446754

సంతోష్  స్వీట్స్:

సర్వీసెస్: మా వద్ద అన్ని రకముల స్వీట్స్ మరుయు హాట్ ఐటమ్స్ లిభించును.

అడ్రస్: చింత చెట్టు సెంటర్, మెయిన్ రోడ్ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటలకు 

సంప్రదించుటకు: 9704849780

శ్రీ సాయి స్వీట్స్ అండ్ హాట్ :

సర్వీసెస్: మా వద్ద అన్ని రకముల స్వీట్స్ మరుయు హాట్ ఐటమ్స్ లిభించును.

అడ్రస్: చింత చెట్టు సెంటర్, ATM ఎదురుగా,మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటలకు 

సంప్రదించుటకు: 9985080743