అవనిగడ్డ మండలంలో ఉన్న ప్రైవేటు పాటశాలలు:

శ్రీ చైతన్య టెక్నోస్కూల్:

నవజీవన్ స్కూల్ ఆవరణ యందు,

సంత బజార్ రోడ్ ,5 వ వార్డ్ ,అవనిగడ్డ 

సంప్రదించుటకు : 91-8008904134

పనిచేయు వేళలు :

సోమవారం నుండి శనివారం వరకు :  09:00 am – 04:30 pm

ఆదివారం : శలవు

ప్రగతి కాన్సెప్ట్ స్కూల్:

గాంది క్షేత్రం రోడ్అ వనిగడ్డ 

సంప్రదించుటకు : 91-9966395656,

91-9989414564

పనిచేయు వేళలు :

సోమవారం నుండి శనివారం వరకు :  08:00 am – 04:00 pm

ఆదివారం : శలవు

విద్యా వికాస్ పబ్లిక్ స్కూల్:

మెయిన్ రోడ్,లంకమ్మ గుడి దగ్గర

సంప్రదించుటకు : 91-9441042795,

పనిచేయు వేళలు :

సోమవారం నుండి శనివారం వరకు :  09:30 am – 06:30 pm

ఆదివారం : శలవు

కోడూరు మండలంలో ఉన్న ప్రైవేటు పాటశాలలు:

బాల భాను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్:

మెయిన్ రోడ్ , కోడూరు

సంప్రదించుటకు : 91-8671-276354,

9866391867

పనిచేయు వేళలు :

సోమవారం నుండి శనివారం వరకు :  08:00 am – 05:00 pm

ఆదివారం : శలవు

చల్లపల్లి  మండలంలో ఉన్న ప్రైవేటు పాటశాలలు:

చల్లపల్లి పబ్లిక్ స్కూల్:

రామనగరం,బందర్ రోడ్ , చల్లపల్లి

క్యాటగిరి : ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్

సంప్రదించుటకు : 91 -8671-223526,

                           91-9246471775

పనిచేయు వేళలు :

సోమవారం నుండి శనివారం వరకు :  09:00 am – 04:30 pm

ఆదివారం : శలవు