పోలీస్ స్టేషన్స్:

డి .ఎస్.పి కార్యాలయం :

Contact Number: 08671-272212

Mobile: 9440796406

CI-కార్యాలయం అవనిగడ్డ :

Contact Number: 08671-272233

Mobile: 9440796466

CI-కార్యాలయం చల్లపల్లి  :

Contact Number: 08671-222333

Mobile: 9440796470

అవనిగడ్డ పోలీస్ స్టేషన్:

Contact Number: 08671-272333

Mobile: 9440796467

కోడూరు పోలీస్ స్టేషన్:

Contact Number: 08671-276333

Mobile: 9440796468

నాగాయలంక పోలీస్ స్టేషన్:

Contact Number: 08671-274333

Mobile: 9440796469

చల్లపల్లి పోలీస్ స్టేషన్:

Contact Number: 08671-222033

Mobile: 9440796471

ఘంటసాల పోలీస్ స్టేషన్:

Contact Number: 08671-254233

Mobile: 9440796472