9502036628

దివి కాల్ సెంటర్

Avanigadda

Krishna District,Andhrapradesh,India

10:00 AM - 6:00 PM

Monday to Saturday

ఫోటో స్టూడియోస్:

1.సిరి దిజిటల్స్ స్టూడియో & కలర్ ల్యాబ్:

సర్వీసెస్: మీ ఇంట జరిగే అన్నిశుభకార్యాలకు ఫోటోలో, వీడియోలు తీయబడును. ద్రోన్స్ సహాయంతో కూడా మీకు నచ్చిన విధంగా వీడియో కవరేజ్ సదుపాయం కలదు.

అడ్రెస్: పోలీస్ స్టేషన్  ఎదురు, ఇండియన్ బ్యాంకు ప్రక్కన,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు 

సంప్రదించుటకు: సిరి శరత్,08671-272588,9866125754

2. శ్రీ దుర్గ డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ ,వీడియో  షూటింగ్ ,డిజిటల్ ఆల్బమ్మ్స్ మా ప్రత్యేకత.

అడ్రెస్:  గాలి గోపురం ఎదురుగా – అవనిగడ్డ 

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు 

సంప్రదించుటకు: వి నాగార్జున – 8143549744

3.అంజలి డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  ఇండియన్  బ్యాంక్ ప్రక్కన  – అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు:అవనిగడ్డ శ్రీనివాస్,9959414548

4.అంజతా డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు:శ్రీను,చిన్నా 9347800027,9392028038

5.బాలు  డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: బాల కృష్ణ, 9908281826,9247242561

6.గురు డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: గురవయ్య ,9848898438

7.జనతా డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: R.హరిబాబు  ,9959144953,7306414174

8.శ్రీ వెంకటేశ్వర  డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: వెంకటరమణ  ,8125733773,9550192707

9.యన్.ఆర్.కె  డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: నవరత్న కుమార్, 8341481404

10.వీనస్  స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  హీరో షోరూం ఎదురుగా ,మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: M. రాజ రావు ,9440144920

11.శ్రీ జ్యోతి డిజిటల్  స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  ఫైర్ స్టేషన్  ఎదురుగా ,మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: శ్రీనివాస్,9441518646

12.శాంతి  డిజిటల్  స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  ఫైర్ స్టేషన్  ఎదురుగా ,మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: M.పూర్ణ చంద్, 9533747469

13.శ్రీ శాంతి   స్టూడియో & వీడియో: 

సర్వీసెస్:  మీ ఇంట జరిగే అన్ని ఫంక్షన్ లకు ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ తీయబడును.

అడ్రెస్:  ఫైర్ స్టేషన్  ఎదురుగా ,మెయిన్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పని చేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: CH.శ్రీనివాస్ రావు , 9533588566

కోడూరు మండలంలో ఉన్న ఫోటో స్టూడియోల :

శ్రీ సాయికృష్ణా డిజిటల్ స్టూడియో & వీడియో: 

వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ & కరిజ్మ ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ మా ప్రత్యేకత. 

గొల్లపాలెం రోడ్ ,కోడూరు 

ఫోన్ నెంబర్: 9948907365

 

 

 

Open chat
Chat With Us
Welcome to our site www.diviseema.info, if you need help simply reply to this message, we are online and ready to help.
Powered by