పంతంజలి స్టోర్స్:

అవనిగడ్డ మండలంలో ఉన్న పంతంజలి స్టోర్స్ వివరాలు:

సురక్షా పతంజలి ప్రొడక్ట్స్:

సర్వీసెస్: అన్ని రకాల పంతంజలి ఉత్పత్తులు లబించును.

అడ్రస్: గాంధీ క్షేత్రం రోడ్,అవనిగడ్డ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి  రాత్రి 9 గంటల వరకు 

సంప్రదించుటకు: 9290751234

జయ దుర్గ  డిస్టి-బ్యుటర్స్:

సర్వీసెస్: అన్ని రకాల పంతంజలి ఉత్పత్తులు అందుబాటు ధరలలో  లబించును. 

అడ్రస్: రూప ఫాన్సీ  రోడ్,అవనిగడ్డ

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి  రాత్రి 9 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 7981949740