పెయింటింగ్ వర్క్స్:

రోజా ఆర్ట్స్ :

  • మీ వ్యాపార అవసారాలకు అనుగుణంగా బానర్స్ ,బోర్డ్స్ తయారు చెయ్యబడును. 
  • మీ గృహాలకు , సంస్థలకు నాణ్యముగా కలకాలము నిలిచేవిధంగా రంగులు(పెయింటింగ్) వెయ్యబడును.
  • సంప్రదించుటకు : గాలి గోపురం ఎదురుగా ,అవనిగడ్డ 
  • ఫోన్ నంబర్స్ : వెంకటేశ్వరరావు   9908398522,                                                                       9908168248,రాజేష్  – 9505885577