9502036628

దివి కాల్ సెంటర్

Avanigadda

Krishna District,Andhrapradesh,India

10:00 AM - 6:00 PM

Monday to Saturday

నియోజకవర్గంలో-సినిమాలు:

చల్లపల్లి -సినిమాలు  :

సాగర్ టాకీస్ : అల వైకుంటపురములో 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,  6:15 PM,  9:15 PM

కమల్ టాకీస్: ఎంత మంచివాదవురా

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

కోమల్ ధియోటర్  (AC): సరిలేరు నీకెవ్వరు 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

శ్రీ లక్ష్మి టాకీస్: భరత్ అనేనేను 

  Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

 అవనిగడ్డ – సినిమాలు :

 వెంకటేశ్వర :  అల వైకుంటపురములో 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

రామకృష్ణా : సరిలేరు నీకెవ్వరు 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

కోడూరు-సినిమాలు:

శ్రీలక్ష్మి : భరత్ అనేనేను 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

నాగాయలంక-సినిమాలు  :

శాంతి : భరత్ అనేనేను 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

రేపల్లె- సినిమాలు:

బసవేశ్వర : ఎంత మంచివాడవురా 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,  6:15 PM,  9:15 PM

రాజ్యలక్ష్మి: అల వైకుంటపురములో

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

శ్రీ క్రిష్ణా  (AC): సరిలేరు నీకెవ్వరు 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

Open chat
Chat With Us
Welcome to our site www.diviseema.info, if you need help simply reply to this message, we are online and ready to help.
Powered by