అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో  సినిమాలు:

చల్లపల్లి :

సాగర్ టాకీస్ : ఖైది నెంబర్150

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,  6:15 PM,  9:15 PM

కమల్ టాకీస్: ధృవ 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

కోమలా టాకీస్ (AC): ఖైది నెంబర్150

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

 అవనిగడ్డ :

 వెంకటేశ్వర : ఖైది నెంబర్150

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

రామకృష్ణా : సప్తగిరి ఎక్స్  ప్రెస్ 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

నాగాయలంక :

శాంతి : సప్తగిరి ఎక్స్  ప్రెస్ 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM