అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో  సినిమాలు:

చల్లపల్లి -సినిమాలు  :

సాగర్ టాకీస్ : హాలు రిపేర్ లో ఉంది  

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,  6:15 PM,  9:15 PM

కమల్ టాకీస్: జవాన్ 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

కోమలా ధియోటర్  (AC): ఆక్సిజన్ 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

శ్రీ లక్ష్మి టాకీస్: వానవిల్లు 

  Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

 అవనిగడ్డ – సినిమాలు :

 వెంకటేశ్వర :  సప్తగిరి ఎల్ఎల్ బి

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

రామకృష్ణా :  ఇంద్రసేన 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

కోడూరు-సినిమాలు:

శ్రీలక్ష్మి : అదిరింది  

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

నాగాయలంక-సినిమాలు  :

శాంతి : హాలు రిపేర్ లో ఉంది

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM