అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో  సినిమాలు:

చల్లపల్లి -సినిమాలు  :

సాగర్ టాకీస్ :అజ్ఞాతవాసి

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,  6:15 PM,  9:15 PM

కమల్ టాకీస్: గ్యాంగ్ 

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

కోమలా ధియోటర్  (AC): జై సింహ 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

శ్రీ లక్ష్మి టాకీస్: ఎంసీఏ(మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయ్)

  Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

 అవనిగడ్డ – సినిమాలు :

 వెంకటేశ్వర :  అజ్ఞాతవాసి

Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

రామకృష్ణా : గ్యాంగ్ 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

కోడూరు-సినిమాలు:

శ్రీలక్ష్మి : అజ్ఞాతవాసి

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM

నాగాయలంక-సినిమాలు  :

శాంతి : అజ్ఞాతవాసి/జై సింహ 

 Show Timings :  11:15 AM,  2:15 PM,   6:15 PM,  9:15 PM