మొబైల్ షాప్స్:

అవనిగడ్డ మండలంలో ఉన్న మొబైల్ షాప్స్:

1.హయ్ మొబైల్స్: 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్ 

అడ్రెస్ : YSRCP పార్టి కార్యాలయం ఎదురుగా 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు 

సంప్రదించుటకు: 9652529699

2.గాయత్రి సెల్ పాయింట్ : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్ 

అడ్రెస్ : పాత సంత మార్కెట్ కాంప్లెక్స్ నందు 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 9505744932

3.శ్రీ వీరంజనీయ సెల్ పాయింట్ : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్

అడ్రెస్ : అన్నపు రెడ్డి స్టేడియం ఎదురు కాంప్లెక్స్ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 9059573107

4.ఉమా సెల్ పాయింట్ : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్

అడ్రెస్ : అవనిగడ్డ మెయిన్ సెంటర్,నాగాయలంక రోడ్

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 9014201245

5.SSS మొబైల్ సెల్ పాయింట్   : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్

అడ్రెస్ : అవనిగడ్డ మెయిన్ సెంటర్,పంచాయితీ కాంప్లెక్స్ నందు

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 8500030633

6. అనుపమ సెల్ పాయింట్   : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్

అడ్రెస్ : అవనిగడ్డ మెయిన్ సెంటర్,నాగాయలంక రోడ్ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 7013702814

7. శ్రీ వేంకటేశ్వర సెల్ పాయింట్   : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్

అడ్రెస్ : అవనిగడ్డ మెయిన్ సెంటర్,పంచాయితీ కాంప్లెక్స్ రోడ్ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 9849705894

8. గ్రెస్ సెల్  పాయింట్   : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్

అడ్రెస్ : DSP ఆఫీస్ ఆపోజిట్ రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 8688766123

9. లక్ష్మి సెల్ పాయింట్    : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్

అడ్రెస్ : మెయిన్ రోడ్ అవనిగడ్డ,నాగాయలంక రోడ్

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: 

10. భార్గవ  సెల్ పాయింట్    : 

సర్వీసెస్:సేల్స్ మరియు సర్వీసెస్

అడ్రెస్ : మెయిన్ రోడ్ అవనిగడ్డ,బస్ స్టాండ్ రోడ్ 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటలు నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు

సంప్రదించుటకు: