వాస్తు సిద్ధాంతులు,జోతిష్కులు:

త్రిపుర గాయత్రీ జ్యోతిష్యాలయం :

వాస్తు విషయాలకు ,జ్యోతిష్య వివరాలకు  ,వివాహాది శుభమహుర్తలకు , నవగ్రహ పూజలకు ,యాత్రలకు సంప్రదించగలరు.

శివాలయం పక్కన ,అవనిగడ్డ 

సంప్రదించుటకు: ఫణి శర్మ సిద్ధాంతి 

9440848011