జ్యూయలరి షాప్స్:

కోడూరు మండలంలో ఉన్న జ్యూయలరి షాప్స్:

గాయత్రి జ్యూయలరి వర్క్స్: 

సర్వీసెస్: వెండి,బంగారు ఆభరణాలు,తక్కువ రేటులో లభించును మరియు అతి తక్కువ తరుగు మరియు మజూరి ఇవ్వబడును.

అడ్రస్: వెంకటరామకృష్ణ టాకీస్,మెయిన్ రోడ్,కోడూరు 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం  1 ఇంటి వరకు మరియు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు.

సంప్రదించుటకు: యమ్.శివనాగరాజు-7670889977,9493608228