రెస్టారెంట్లు మరియు హోటల్స్:

స్వాతి బిరియాంచి రెస్టారెంట్ :

కేవలం  రూ 180/- లకే  తిన్నంత  బిరియానీ,

వివాహాది శుభకార్యాలకి మరియు పుట్టిన రోజు ఈవెంట్లకు క్యాటరింగ్ చెయ్యబడును.

గోపికృష్ణ కాంప్లెక్స్ , స్టేట్ బ్యాంకు పక్కన ,అవనిగడ్డ. 

contact Numbers: 08671-272200/300

8008371994,9949056457,8331989845

 

Swathi Biryanchi

SWATHI  BIRYANCHI