హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసుకొనుటకు:

స్వాతి రెసిడెన్సి  A/C  లాడ్జ్ 

 గోపికృష్ణ కాంప్లెక్స్ , స్టేట్ బ్యాంకు పక్కన ,అవనిగడ్డ. 

అన్ని వేళల A/C , Non A/C రెస్టారెంట్  సౌకర్యము కలదు.

contact Numbers: 08671-272200/300

8008371994,9949056457,8331989845

 

స్వాతి రెసిడెన్సి AC లాడ్జ్ -1