ఫంక్షన్ హాల్స్:

అవనిగడ్డ  మండలంలోని ఫంక్షన్ హాల్స్ సమాచారం:

శ్రీ  వాసవి కన్యాకా పరమేశ్వరి -ఆర్య వైశ్య కళ్యాణ మండపము: 

సర్వీసెస్: ఫంక్షన్ హాల్స్ 

అడ్రెస్: మెయిన్  రోడ్ ,అవనిగడ్డ

పనిచేయు వేళలు: 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండును 

సంప్రదించుటకు: 7075644444,9963718888

టి.టి.డి కళ్యాణ మండపము:

సర్వీసెస్: ఫంక్షన్ హాల్స్ 

అడ్రెస్: మెయిన్  రోడ్ ,అవనిగడ్డ 

పనిచేయు వేళలు: 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండును 

సంప్రదించుటకు: 9490458800

కోడూరు మండలంలోని ఫంక్షన్ హాల్స్ సమాచారం

ఆర్య వైశ్య కళ్యాణ మండపము

 

టి.టి.డి కళ్యాణ మండపము