ఫైర్ స్టేషన్స్:

అవనిగడ్డ  ఫైర్ సర్వీస్  

Contact Number :  08671- 272299

మొవ్వ  ఫైర్ సర్వీస్  

Contact Number :  08671- 252422