డెంటల్ హాస్పిటల్స్:

విష్ణు డెంటల్ క్లినిక్: 

డాక్టర్  రామిశెట్టి శంకరానంద్  (BDS)

డాక్టర్ అరజ చందు శివ (BDS)

కోత్తపేట PACS వెనుక, వివేకానంద హాస్పిటల్స్ రోడ్,అవనిగడ్డ 

పని చేయు వేళలు : 9AM  TO  9PM

నాగాయలంకలో ఫంట్ బస్ స్టాప్ దగ్గర , 

పని చేయు వేళలు : 11 AM t0  5 PM

సంప్రదించ వలిసిన ఫోన్ నెంబర్ : 9493377867