సంప్రదించుటకు:

indianflag_bottom

 

దివిసీమ పరిరక్షణ సమితి 

పురమా శ్రీధర్ బాబు (అధ్యక్షులు)

అవనిగడ్డ, క్రిష్ణా జిల్లా

మొబైల్ నెంబర్: 91-8790577457

మెయిల్ : sridharwithyou@gmail.com