కంప్యూటర్స్ అండ్ ప్రింటర్ రిపేర్:

SUN కంప్యూటర్స్ :

  • కంప్యూటర్స్  మరియు ప్రింటర్స్ రిపేర్ చెయ్యబడును.

  • తక్కువ బడ్జట్ లో , నాణ్యమైన కంప్యూటర్స్ మరియు అన్ని ప్రముఖ కంపెనీల కంప్యూటర్స్ మరియు లాప్ టాప్స్ ఆర్డర్ ఫై  తెప్పించి ఇవ్వబడును.

సంప్రదించుటకు : కె. రమేష్ , అవనిగడ్డ

మొబైల్ : 8143260112