సిమెంట్ డిజైన్ వర్క్స్ :

చంద్ర వరల కంపెని:

మా వద్ద నాణ్యమైన  సిమెంట్ వరలు, దర్వజాలు,కిటికీలు,సిమెంట్ పోల్సులు సరసమైన ధరలలో లభించును.

సంప్రదించుటకు: కోడూరు రోడ్ ,కొత్తపేట  

9705877235,9014963336