క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్:

కోడూరు మండలంలో ఉన్న క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్:

భగవాన్ శ్రీ శ్రీ శ్రీ సత్యసాయిబాబా క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్:

సర్వీసెస్: వివాహాది శుభకార్యాలకు  క్యాటరింగ్ చెయ్యబడును.

అడ్రస్: మెయిన్ రోడ్ ,కోడూరు 

పనిచేయు వేళలు:  ఉదయం 7 గంటల నుండి రాత్రి గంటల 10 వరకు 

సంప్రదించుటకు: 9014647819,9154785485