బ్యాంక్స్:

అవనిగడ్డ మండలంలో  ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు :

1.Bank: State Bank of India

   Branch: Avanigadda

   IFSC Code : SBIN0000811

   Phone number : 08671-273887

2.Bank: State Bank of India

   Branch:  Avanigadda Adb

   IFSC Code : SBIN0005866

   Phone number : 08671-272240

3.Bank:  ANDHRA BANK

   Branch:  Avanigadda 

   IFSC Code : ANDB0002288

   Phone number : Not Available

4.Bank:  Indian Bank

   Branch:  Avanigadda 

   IFSC Code : IDIB000A037

   Phone number : 08671-272255

Working Hours: Monday to Saturday 10 am to 4 pm

కోడూరు మండలంలో  ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు :

1.Bank: State Bank of India

   Branch: Koduru

   IFSC Code : SBIN0002744

   Phone number : BM:9908524836

2.Bank: State Bank of India

   Branch: Viswanathapalli Kothapalem

   IFSC Code : SBIN0008296

   Phone number : 08671-277238

నాగాయలంక  మండలంలో  ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు :

1.Bank: State Bank of India

   Branch: Nagayalanka

   IFSC Code : SBIN0013229

   Phone number : Not Available

2.Bank:  ANDHRA BANK

   Branch:  Nagayalanka

   IFSC Code : ANDB0000376

   Phone number : Not Available

3.Bank:  STATE BANK OF HYDERABAD

   Branch:  Nagayalanka

   IFSC Code : SBHY0021501

   Phone number : SBHY0021131

మోపిదేవి మండలంలో ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు:

1.Bank: State Bank of India

   Branch: Mopidevi

   IFSC Code : SBIN0004697

   Phone number : Not Available

2.Bank:  CANARA BANK

   Branch: Mopidevi

   IFSC Code : CNRB0006219

   Phone number : Not Available

చల్లపల్లి మండలంలో ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు:

1.Bank: State Bank of India

   Branch: Challapalli

   IFSC Code : SBIN0021501

   Phone number : Not Available

2.Bank:  ANDHRA BANK

   Branch:  Challapalli

   IFSC Code : ANDB0000074

   Phone number : Not Available

3.Bank:  STATE BANK OF HYDERABAD

   Branch:  Challapalli

   IFSC Code : SBHY0021501

   Phone number : 08671-222200

4.Bank:  Indian Bank

   Branch:  Challapalli (K)

   IFSC Code : IDIB000C006

   Phone number : 08671-222086

Working Hours: Monday to Saturday 10 am to 4 pm

ఘంటశాల మండలంలో ఉన్న బ్యాంకుల వివరాలు:

1.Bank:  ANDHRA BANK

   Branch:  Ghantasala 

   IFSC Code : ANDB0000143

   Phone number : 08671-254225

  Working Hours: Monday to Saturday 10 am to 4 pm