బ్యాకరీస్:

అవనిగడ్డ మండలంలో ఉన్న బ్యాకరీస్ సమాచారం:

నాగాయలంక వారి జోయల్ బ్యాకరి: 

సర్వీసెస్: మా వద్ద అన్ని రకాల బ్యాకరి ప్రొడక్ట్స్ లభించును 

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం  6 గంటల నుండి  రాత్రి 10 గంటల వరకు 

అడ్రెస్: కోడూరు రోడ్,అవనిగడ్డ 

సంప్రదించుటకు: బండ్రేడ్డి భైరాజు,8499897493

బెంగుళూరు  అయ్యంగార్ బ్యాకరి: 

సర్వీసెస్: మా వద్ద అన్ని రకాల బ్యాకరి ప్రొడక్ట్స్ లభించును

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం  6 గంటల నుండి  రాత్రి 10 గంటల వరకు

అడ్రెస్: నాగాయలంక రోడ్,అవనిగడ్డ 

సంప్రదించుటకు: BM.కుమార్,9849993678

శ్రీ గజలక్ష్మి బెంగుళూరు  అయ్యంగార్ బ్యాకరి: 

సర్వీసెస్: మా వద్ద అన్ని రకాల బ్యాకరి ప్రొడక్ట్స్ లభించును

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం  6 గంటల నుండి  రాత్రి 10 గంటల వరకు

అడ్రెస్: నాగాయలంక రోడ్,అవనిగడ్డ

సంప్రదించుటకు: చంద్రకాంత్ 

9743247681,8125653812

లంస  బ్యాకరి: 

సర్వీసెస్: మా వద్ద అన్ని రకాల బ్యాకరి ప్రొడక్ట్స్ లభించును

పనిచేయు వేళలు: ఉదయం  6 గంటల నుండి  రాత్రి 10 గంటల వరకు

అడ్రెస్: నాగాయలంక రోడ్,అవనిగడ్డ,బస్-స్టాండ్ దగ్గర 

సంప్రదించుటకు: R.నరశింహరావు 08671-272040,

9490814924