అవనిగడ్డ-గ్రామాలు:

కృష్ణాజిల్లా  అవనిగడ్డ  మండలంలోని  గ్రామాల వివరాలు కింద పేర్కొనడం జరిగింది.

1. వేకనూరు

2. గుడివాకవారిపాలెం

3. అశ్వారావుపాలెం 

5.  బందలైచేరువు

6. Chiruvollanka (Dakshina)

7. ఎడ్లంక 

8. మోదుముడి

9. పులిగడ్డ

10. రామచంద్రాపురం

11. రామకోటిపురం

     కొత్తపేట 

12.  తుంగలవారిపాలెం 

13.  పల్లెపాలెం 

14. అయ్యగారిపాలెం 

15.వలందపాలెం

16. గాజులవారిపాలెం 

17. వడుగువారిపాలెం